Co gdzie wyrzucić, czyli oznaczenia na opakowaniach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań:
Na podstawie art.17 ust 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U.Nr 96, poza.592) zarządza się co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznaczania opakowań ułatwiających ich dalsze wykorzystanie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
§ 2. Oznaczenia ułątwiające identyfikację materiału, z którego jest wykonane opakowanie, należy umieszczać w opakowaniach z aluminium i tworzyw sztucznych, z zastrzeżeniem § 3
§ 3. Oznaczeń, o których mowa w § 1, nie umieszcza się na opakowaniach wykonanych z:
  1. folii powlekanej tworzywami sztucznymi oraz z laminatów z udziałem folii aluminiowej, papieru lub kartonu,
  2. dwu lub więcej różnych materiałów, z tym że za takie opakowania nie uważa się opakowań wykonanych z jednego materiału z zamknięciem wykonanym z innego materiału,
  3. aluminium i tworzyw sztucznych o masie mniejszej niż 5 g.
§ 4. Opakowanie oznacza się korzystając z oznaczeń wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia
§ 5. 1. Oznaczenie powinno być wykonane w sposób widoczny, czytelny i trwały.
2. Opakowania oznacza się stosując nadruk, tłoczenie lub inne dostępne techniki.
3. Oznaczenia można umieszczać na etykietach naklejanych na opakowaniach
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
aluminium
lub                 
politereftalan etylenu
lub       lub    
polietylen dużej gęstości
lub     lub     lub    
polichlorek winylu
lub      lub    
polietylen małej gęstości
lub      lub      lub     
polipropylen
lub       lub     
polistyren
lub     lub    
inne tworzywa sztuczne i laminaty folii z tworzyw sztucznych
lub     lub      © 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.