Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn.zm) o efektywności energetycznej, określenie efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Efektywność energetyczna w Polsce

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nasze dokonania to przede wszystkim: przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40 % niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się.

a)     Ustawa o efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska przywiązuje wielką wagę. Priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm), określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa zapewnia także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r.

Teksty ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych są dostępne na stronie internetowej MG w zakładce obowiązujące prawo.

b)     Mechanizmy wsparcia – system białych certyfikatów

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej jest system świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”, jako mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach tj.: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Od 1 stycznia 2013 r. firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło są zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Ustawa założyła stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczędnościowych, który został ogłoszony w drodze obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Przedsiębiorca może uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE – pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) został ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 31 grudnia 2012 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu regulacji energetyki w zakładce efektywność energetyczna. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/544/4750/Efektywnosc_energetyczna.html

 

c) Termomodernizacja budynków

Duży potencjał oszczędności energii w sektorze budownictwa oraz fakt, że sektor ten odpowiada za 40 % końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej powoduje, że inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w tym sektorze są szczególnie interesujące. W Polsce realizowany jest program termomodernizacji budynków, który wprowadzono już w 1999 roku na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program ten ma na celu zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia projektów w zakresie oszczędności energii w budynkach oraz projektów dotyczących zmniejszania strat ciepła w sieciach dystrybucyjnych lub zastępowania tradycyjnych źródeł energii źródłami niekonwencjonalnymi, w tym odnawialnymi. Inwestorzy mogą otrzymać 20% zwrotu kwoty kredytu na realizację projektów. Od 1999 do 31.12.2012 Fundusz został zasilony kwotą 1 mld 422 mln zł. Szczegółowe informacje związane z Funduszem Termomodernizacji i Remontów można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce Fundusze Celowe. http://www.bgk.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow

Inne programy nakierowane na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej oraz inwestycje w energooszczędne domy są prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje na temat programów priorytetowych w tym terminów składania wniosków są dostępne na stronie internetowej NFOSiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/.

d) Projekt Akcji Wspólnej w zakresie wdrażania dyrektywy 2012/27/UE (CA EED)

Od czerwca 2008 do czerwca 2011 roku był prowadzony projekt Akcji Wspólnej w zakresie wdrażania dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (ang. Concerted Action of the energy end-use efficiency and energy services Directive, CA ESD), realizowany ze środków pochodzących z programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy” (IEE II).

Projekt CA ESD został przedłużony na lata następne. Kontynuacja projektu uzyskała nazwę CA ESD II, a pierwsze spotkanie Plenarne CA ESD II odbyło się w dniach 25-26 października 2011 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Kolejne spotkania plenarne odbywać się będą w krajach, które aktualnie przewodniczą w Unii Europejskiej.

Celem projektu jest stworzenie struktury służącej wymianie informacji pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej wraz z Chorwacją i Norwegią nt. wdrażania Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Aktywne forum wymiany informacji stwarza możliwość każdemu z państw członkowskich Unii Europejskiej podzielenia się jego wiedzą i doświadczeniem oraz umożliwia omówienie i zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących wdrażania postanowień Dyrektywy 2006/32/WE.

Począwszy od roku 2013, projekt CA ESD II został zmodyfikowany zgodnie z zatwierdzoną w dniu 25 października 2012 r. dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. W związku z tym nazwa projektu została zmieniona na projekt Akcji Wspólnej w zakresie  wdrażania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (ang. Concerted Action on Energy Efficiency Directive, CA EED), jak również wydłużono czas jego trwania.

Cele CA EED są następujące:

  • Wzmocnienie wymiany informacji i doświadczeń krajowych przy jednoczesnym promowaniu dobrych praktyk pomocnych we wdrażaniu dyrektywy 2012/27/UE;
  • Zachęcenie do dialogu między państwami członkowskimi na temat wspólnego podejścia do skutecznego wdrożenia poszczególnych zapisów dyrektywy 2012/27/UE;
  • Wsparcie prac Komisji Europejskiej.

Zakres projektu CA EED opiera się na sześciu tematach głównych z projektu CA ESD II, jednak zostały dodane dwa nowe tematy wynikające z dyrektywy 2012/27/UE tj. wysokosprawna kogeneracja oraz ogrzewanie i chłodzenie, systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej (tj. białe certyfikaty).

Polska jest liderem jednego z głównych tematów na temat efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W spotkaniach CA EED udział biorą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, Chorwacji i Norwegi oraz pracownicy Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje związane z projektem CA EED są dostępne na stronie internetowej www.esd-ca.eu.

Źródło: www.mg.gov.pl
© 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.